Chuyển tới nội dung

Giới thiệu Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế

01.02.2023

I. Vị trí và chức năng

Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục đào tạo; tham mưu những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường. Phòng hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với các chức năng, nhiệm vụ được cụ thể hóa theo quy định này.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm về thanh tra, kiểm tra và pháp chế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra

a. Kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật của trường về giáo dục đại học và sau đại học.

b. Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng mà Nhà trường đã ban hành theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Kiểm tra việc thực hiện công tác tài chính theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tài chính phục vụ các chương trình đào tạo; cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giảng dạy; các thủ tục quy trình hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

d. Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

e. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; phát hiện những hành vi tham nhũng, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý; thường trực Ban Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường.

f. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện công nhận tốt nghiệp cho sinh viên (sinh viên đại học - cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) theo đúng quy chế.

g. Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ, Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

h. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan để kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với viên chức, người lao động, sinh viên.

3. Về công tác pháp chế

a. Phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, của cán bộ, viên chức, người lao động.

b. Chủ trì góp ý về cơ sở pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị trực thuộc Trường xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

c. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của các cơ quan có liên quan và của Nhà trường cho viên chức, người lao động, sinh viên.

d. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi Trường.

e. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường.

f. Kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường.

g. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

h. Tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong các đơn vị thuộc Trường; kiến nghị các giải pháp tăng cường hiệu quả việc thực hiện pháp luật trong các đơn vị thuộc Trường; tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong Trường.

i. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

k. Chủ trì thẩm định, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ trước khi Hiệu trưởng ký duyệt.

4. Công tác khác

a. Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của phòng.

b. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác thanh tra pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và Hiệu trưởng theo quy định.

c. Phối hợp với Phân hiệu trong công tác thanh tra, pháp chế và góp ý các văn bản pháp quy.

d. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế có 01 Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng, ký các văn bản chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.