Chuyển tới nội dung

Giới thiệu Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế

Phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục đào tạo; tham mưu những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường. Phòng hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với các chức năng, nhiệm vụ được cụ thể hóa theo quy định này.